ЗДО №3 комбінованого типу Дубенської міської ради
Рівненська область, Дубенський район

Платні освітні послуги

Положення про надання платних освітніх послуг

 

СХВАЛЕНО                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
педагогічної радою                                                                           наказом ЗДО№3
протокол                                                                                            №             від

                                                                                                            Директор ЗДО№3

                                                                                                            Світлана НІКОЛАЮК

 

                                                                                                     

                                                                                   

ПОЛОЖЕННЯ

про надання платних освітніх та інших послуг закладам дошкільної освіти№3 Дубенської міської ради Рівненської області

 

1. Загальні положення

 

1.1 Положення про надання платних освітніх та інших послуг закладам дошкільної освіти №3 Дубенської міської ради Рівненської області ( далі – заклад дошкільної освіти №3) розроблено відповідно до частин 2, 3 статті 78 Закону України «Про освіту», частини 5 статті 37 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності», постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 року №736/902/758 «Про затвердження Порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», наказу Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758 «Про затвердження порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України», Статутів закладів дошкільної освіти та іншими актами законодавства, що регулюють відповідну сферу платних послуг.

1.2. Положення впроваджується з метою залучення коштів спеціального фонду бюджету для покращення фінансового стану закладів дошкільної освіти.

1.3. Положення може бути доповнено або змінено відповідно до чинного законодавства за рішенням засновника закладів дошкільної освіти.

1.4. Основними джерелами надходжень спеціального фонду бюджету є: батьківська плата, добровільні пожертвування, плата за надання додаткових освітніх послуг, які вносяться у безготівковій формі на розрахунковий рахунок дошкільного навчального закладу.

Додаткові платні послуги надаються понад обсяги, встановлені навчальними планами, та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

Метою організації платних послуг є отримання понад бюджетного фінансування для розширення освітньої діяльності закладів, збільшення спектру освітніх та інших послуг, які не передбачені бюджетним фінансуванням за штатним розписом, але батьки та діти мають бажання займатися цим видом навчально-виховної діяльності, а також:

 • забезпечення формування та розвитку природних здібностей та задатків

дітей, активізацію дитячої творчості, своєчасного виявлення обдарованості дітей;

 • задоволення потреби і цікавості дитини до певного виду діяльності;
 • активного впровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-

виховний процес;                                                                                                     

     - забезпечення мовного розвитку  дітей дошкільного віку шляхом своєчасного

надання  логопедичної допомоги;

 • забезпечення естетичного розвитку дітей в різних видах образотворчої

діяльності тощо.

 

2. Порядок надання платних послуг

2.1. Порядок надання платних освітніх та інших послуг закладам дошкільної освіти №4 визначається наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від
23 липня 2010 року №736/902/758 «Про затвердження Порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» та актами законодавства, що регулюють відповідну сферу платних послуг.

2.2. Заклад дошкільної освіти №3 зобов’язаний безкоштовно надавати повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати.

            2.3. Перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються закладам дошкільної освіти №3, передбачаються цим Положенням, яке затверджується рішенням Дубенської міської ради. Тарифи на платні послуги, що надаються закладами дошкільної освіти, розроблені на основі калькуляції до розрахунку витрат, затверджуються рішення виконавчого комітету Дубенської міської ради, та переглядаються в міру необхідності закладом дошкільної освіти при зростанні цін на складові елементи, що визначають вартість платної послуги.

2.4. Додаткові платні послуги надаються на підставі письмової заяви батьків або осіб, що їх замінюють, що складається замовником у довільній формі; договору (контракту) - для фізичної або юридичної особи (Додаток до Положення).

2.5. Додаткові платні послуги надаються у формі гурткової роботи та групових занять.

2.6. Для надання додаткових платних послуг залучаються педагогічні працівники закладу дошкільної освіти №3.

2.7. Додаткові освітні послуги здійснюються відповідно до чинних, затверджених МОН України програм та спеціально розроблених і затверджених педагогічною радою програм, які погоджуються з управлінням освіти Дубенської міської ради.

2.8. Керівник закладу дошкільної освіти №3 визначає час, місце, спосіб та порядок надання кожної з послуг; складає розклад занять та списки дітей, згідно з поданими батьками (особами, що їх замінюють) заявами.

2.9. Керівник закладу дошкільної освіти №3 відкриває групи, зараховує дітей до них відповідним наказом, згідно з поданими батьками заявами.

2.10. Керівник закладу дошкільної освіти №3  закриває групи відповідним наказом у зв’язку із закінченням навчального року та достроково, за заявами батьків або у випадку припинення фінансування батьками платних освітніх послуг.

2.11. Додаткові освітні та інші послуги надаються на безоплатній основі дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування та прирівняних до них.

2.12. Додаткові освітні та інші послуги надаються на пільговій основі – 50% вартості:

- дітям, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО та ООС (за наявності посвідчення);

- дітям, батьки яких отримали інвалідність або загинули під час проведення бойових дій у зоні АТО та ООС (за наявності посвідчення).

2.13. Плата за додаткові послуги вноситься батьками щомісячно до 25 числа поточного місяця відповідно до наданої квитанції незалежно від кількості днів, коли дитина відвідує дошкільний заклад.

2.14. Не вноситься плата, якщо дитина не відвідувала заняття гуртка протягом місяця з поважних причин (хвороба, відпустка батьків).

2.15. У зв’язку з тимчасовим призупиненням діяльності закладу (за наказом управління освіти, карантину, тощо), плата за додаткові послуги не вноситься.

 

 

3. Перелік платних послуг

3.1. Заклад дошкільної освіти №3 може надавати наступні платні послуги:

3.1.1. Освітні послуги, встановлені навчальними планами, які не передбачені бюджетним фінансуванням за штатним розписом, але батьки мають бажання, щоб їх діти займались цим видом навчально-виховної діяльності;

3.1.2. Організовані форми роботи з дітьми з надання додаткових платних послуг можуть бути гуртки за науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами:

- спортивний гурток;

- гурток «Логіка світу»;

- театральний гурток;

- гурток з малювання.

3.2. Види додаткових платних послуг можуть бути розширені відповідно до попиту та бажання батьків.

 

4. Порядок визначення вартості платних послуг

4.1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни.

4.2. Базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов'язаних з наданням послуги. При визначенні витрат необхідно керуватись нормативними документами та чинними нормативно-правовими актами України. Заклад дошкільної освіти може диференціювати розмір плати за надання платної освітньої послуги.

4.3. Встановлення вартості додаткової платної послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням. Калькуляційною одиницею при цьому є вартість отримання відповідної додаткової платної  послуги однією фізичною особою за весь період її надання в повному обсязі. Вона визначається закладом дошкільної освіти за кожною платною  послугою,  щодо  якої  здійснюється  розрахунок вартості (за підписом керівника закладу та головного бухгалтера управління освіти Дубенської міської ради), погоджується начальником управління освіти Дубенської міської ради та Педагогічною радою закладу і подається на затвердження виконавчого комітету Дубенської міської ради..

Складовими вартості витрат є:

4.3.1. Витрати на заробітну плату. До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання платної освітньої послуги, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов'язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами:

 - кількість ставок (штатних одиниць) інших працівників, які враховуються при обрахунку вартості платних освітніх послуг, визначається виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов'язані з організацією надання платних освітніх послуг замовникам. Для цього використовуються затверджені у встановленому порядку штатні розписи.

4.3.2. Нарахування на заробітну плату здійснюються у розмірах, передбачених чинним законодавством.

4.3.3.  Безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій.  До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій при визначенні вартості платних освітніх послуг належать:

- витрати на комунальні послуги та енергоносії; 

- канцелярські витрати, придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки, поточний ремонт оргтехніки, технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, витрати на проведення санітарно-гігієнічних та охоронних заходів і т.п.;

- витрати на оплату послуг сторонніх організацій, що залучаються навчальними закладами для надання платних освітніх послуг, включають оплату виконання обов'язкових робіт, які не можуть бути виконані працівниками дошкільних навчальних закладів і які повинні бути здійснені кваліфікованими фахівцями сторонніх організацій;

4.3.4. Індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

 

5. Облік операцій з надання платних послуг

            5.1. Заклад дошкільної освіти зобов'язаний вести табелі обліку використання робочого часу, а також журнали обліку осіб, якими та яким, відповідно, надаються додаткові платні освітні або інші послуги.

5.2. Документальне оформлення операцій з надання платних послуг здійснюється за кожним видом послуг окремо в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

    

6. Порядок планування та використання доходів від надання платних послуг

6.1. До коштів спеціального фонду бюджету належать кошти, отримані від надання платних послуг у сфері освіти, догляду та оздоровлення дітей, добровільні внески.

6.2. Планування доходів, що буде одержано від надання платних послуг, проводиться за кожним видом послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

6.3. Кошти, отримані від надання платних послуг, зараховуються на поточний рахунок спеціального фонду бюджету в порядку, встановленому наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 № 758 «Про затвердження порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» з дотриманням Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148.

6.4. Кошти, отримані від надання платних послуг, використовуються згідно із затвердженим кошторисом закладу дошкільної освіти з урахуванням вимог законодавства.

6.5. Матеріальні цінності, майно закладу дошкільної освіти, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних освітніх послуг, належить закладу дошкільної освіти на правах, визначених чинним законодавством, та використовується ним для виконання своїх функціональних повноважень.

 

7. Заключні положення

7.1. Відповідальними особами за організацію і якість надання платних послуг є керівник закладу дошкільної освіти, а за обґрунтованість розмірів плати за послуги - керівник закладу дошкільної освіти та головний бухгалтер управління освіти Дубенської міської ради Рівненської області.

7.2. Відносини не врегульовані цим Положенням, здійснюються відповідно до положень чинного законодавства України.

 

    Додаток

до Положення про  надання платних освітніх та інших послуг закладами дошкільної освіти Дубенської міської ради Рівненської області

 

ДОГОВІР

про надання додаткових освітніх послуг

 

 

м. Дубно                                                                                                       ___________20___ р.

                                                                      

_____________________________________ Дубенської міської ради Рівненської області /назва закладу/, в особі директора ___________________________________________________   (далі — Виконавець), який діє на підставі Статуту , з однієї сторони, і ______________________________________________ (далі — Замовник), з другої сторони, (далі — Сторони), уклали цей договір про таке:

 

 1. Предмет договору

Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується  відповідно до частини 10 статті 23, частини 5 статті 37 Закону України «Про дошкільну освіту» надавати дитині додаткові платні освітні/інші послуги (далі – освітня послуга), які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, а саме:

__________________________________________________________________________

 

 1. Обов’язки Виконавця

Виконавець зобов’язується:

 1. Зараховувати дитину до гуртка або до участі в групових заняттях за заявою батьків.
 2. Забезпечити дотримання прав учасників навчально-виховного процесу відповідно до законодавства.
 3. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права й обов’язки Сторін під час надання та отримання цієї послуги.
 4. У разі дострокового припинення дії цього договору (незалежно від підстав) у зв’язку з ненаданням Замовнику освітньої послуги — повернути відповідну частину коштів, внесених Замовником, як попередня плата за надання  освітньої послуги.
 5. Вчасно повідомляти Замовника про можливе збільшення тарифів на додаткові платні послуги.

 

 1. Обов’язки Замовника

Замовник зобов’язується:

 1. Своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу до  числа поточного місяця в розмірах, що встановлені цим договором.
 2. Виконувати вимоги законодавства і установчих та розпорядчих документів Виконавця з питань організації надання освітньої послуги.
 3. Своєчасно сповіщати Виконавця про можливу відсутність дитини та про причину відсутності.

 

 1. Плата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків
  1. Розмір плати за надання освітньої послуги встановлюється закладом дошкільної освіти за весь календарний рік і становить _________ грн. (_____________________________  гривень ____ копійок (з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік). Розмір плати може змінюватися протягом року відповідно до змін у законодавство України, яке регулює розмір та ціни на складові елементи що визначають вартість платної послуги.
  2. До вартості освітньої послуги входять:
 • витрати на заробітну плату викладацького складу, інших педагогічних, адміністративно-господарських, навчально-допоміжних та обслуговуючих працівників;
 • витрати на єдиний соціальний внесок;
 • плата за опалення, водопостачання, електроенергію, за користування каналізацією;
 • витрати на поточний ремонт приміщень, ремонт обладнання та інвентарю;
 • витрати на проведення санітарно-гігієнічних та охоронних заходів;
 • витрати на преміювання та інші види матеріального заохочення працівників.

До вартості освітньої послуги, окрім зазначених витрат, зараховуються обов’язкові податки, платежі та збори.

 1. Замовник вносить плату за надання освітньої послуги на відповідні рахунки Виконавця до 25 числа кожного місяця, зазначаючи у квитанції прізвище, ім’я, по батькові учня, клас, в якому він навчається, та місяць, за який вноситься плата.
 2. Замовником плата не вноситься, коли дитина не відвідує заклад дошкільної освіти з поважної причини (хвороба, сімейні обставини, про які завчасно повідомлено) або ж у випадку тимчасового призупинення діяльності закладу (за наказом управління освіти, карантину, тощо).
 3. Замовник зобов’язується виплатити Виконавцеві плату за надання освітньої послуги для покриття фактичних затрат, які здійснив Виконавець до моменту настання неможливості виконати умови цього договору, якщо ця неможливість виникла не з вини Виконавця.
 4. Замовник зобов’язується виплатити Виконавцеві плату за надання освітньої послуги у повному обсязі, якщо договір не виконано з вини Замовника.

 

 1. Відповідальність Сторін
  1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, визначених у цьому договорі, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 1. Строк дії договору та дострокове припинення його дії
  1. Цей договір діє з моменту підписання і до ___________________ .
  2. Дія цього договору достроково припиняється:
 • за згодою Сторін;
 • у разі неможливості виконання своїх зобов’язань однією зі Сторін договору у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені цим договором щодо надання освітньої послуги, і друга Сторона не погоджується на внесення змін до цього договору;
 • у разі ліквідації юридичної особи — Виконавця, якщо не визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої сторони;
 • у разі відрахування учня з навчального закладу відповідно до законодавства;
 • за рішенням суду.
  1. Зміни та доповнення до даного договору вносяться за домовленістю сторін,

оформляються додатками, які є невід’ємною частиною договору.

       6.4. Виконання умов договору засвідчується підписанням Акту виконаних робіт, який є невід'ємною частиною договору.

       6.5. Договір укладено у двох автентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

 

 

 

 1. Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

Замовник

 

ПІБ:______________________

__________________________

Місце проживання: _________

__________________________

Паспорт: серія ___ № ______ ,

виданий __________________

Ідентифікаційний номер:

___________________

Тел.: _____________________

 

                                  

                    (підпис)

                  

 

Виконавець

 

Назва закладу:__________________

_______________________________

Місцезнаходження: _____________

_______________________________

Код ЄДРПОУ: __________________

Банківські реквізити: ____________

_______________________________

Номер телефону: _______________

 

 

                                  

                    (підпис)

                М.П.

 

Логін: *

Пароль: *