ЗДО №3 комбінованого типу Дубенської міської ради
Рівненська область, Дубенський район

Положення про академічну доброчесність

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

закладу дошкільної освіти №3 комбінованого типу Дубенської міської ради

 

І. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ЗДО №3 (далі -Положення) є внутрішнім нормативним актом, який закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між учасниками освітнього процесу, спрямованим на забезпечення якісних освітніх послуг здобувачам освіти.

1.2. Положення розроблено на основі Конституції України, Конвенції ООН «Права дитини», Законів України «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про запобігання корупції», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», Цивільного Кодексу України, Статуту закладу, Правил внутрішнього трудового розпорядку ЗДО №3, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

1.3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу (освітній, науковій, виховній тощо), підтримці особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками, здобувачами дошкільної освіти, батьками вихованців та громадськістю, запобіганні порушення академічної доброчесності.

1.4. Всі працівники ЗДО №3 усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання посадових обов’язків, формування сприятливого освітнього середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу зобов’язуються виконувати норми даного Положення та забезпечувати:

-дотримання загальновизнаних норм етики і моралі на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків, поважаючи гідність осіб, які працюють у закладі та відвідують його;

 -добросовісне виконання посадових обов'язків;

-формування інноваційного освітнього середовища для дієвої організації освітнього процесу;

-постійний розвиток інтелектуального, особистісного потенціалу та підвищення кваліфікації;

-підтримування системи демократичних відносин між працівниками;

-сприяння позитивному морально-психологічному клімату в колективі;

 -запобігання корупції та хабарництву;

-покладання на себе відповідальності за результати педагогічної діяльності та виконання взятих на себе зобов'язань;

-спрямування своїх дій на підвищення престижу ЗДО №3 та примноження його традицій.

1.5.Дія даного Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу ЗДО №3.

 

 

 

ІІ. Поняття та принципи академічної доброчесності

 2.1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися усі учасники освітнього

процесу під час навчання, виховання, викладання та провадження науково-педагогічної (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів освітнього процесу, таабо наукових (творчих) досягнень.

2.2. З метою забезпечення академічної доброчесності необхідно дотримуватись наступних принципів: демократизму, законності, соціальної справедливості, рівноправності, професіоналізму та компетентності, партнерства і взаємодопомоги, поваги та взаємної довіри, відкритості та прозорості, відповідальності за порушення академічної доброчесності.

2.3. Академічна доброчесність педагогічних працівників спрямована на:

-дотримання загальноприйнятих етичних норм, положень Конституції України, норм законодавства України, локальних нормативних актів ЗДО;

-повагу до дітей, які виховуються, їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин;

-об’єктивне та неупереджене оцінювання знань та вмінь вихованців;

-ефективне виконання своїх функціональних обов’язків;

-підвищення кваліфікації;

-дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт тощо;

-здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності педагогічними працівниками;

-дотримання законодавства із запобігання корупції, уникнення конфлікту інтересів;

-негайного повідомлення адміністрації ЗДО у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;

-нести відповідальність за порушення академічної доброчесності.

2.4. Заклад дошкільної освіти No3 здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації.

ІІІ. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

3.1. Порушеннями академічної доброчесності вважається: плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, обман, продаж професійних текстів, кваліфікаційних робіт, творчих робіт, оформлення досвіду роботи, приписування результатів колективної діяльності або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до списку авторів осіб, які не брали участь у створенні продукту, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

-Академічний плагіат –оприлюднення (частково або повністю) творчих результатів , отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства, без належного оформлення посилань. Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень. Перевірці на академічний плагіат підлягають: навчальні проекти, кваліфікаційні роботи (проекти), методичні праці, досвід роботи, конспекти занять, сценарії свят, розваг, а також інтелектуальні матеріали курсів підвищення кваліфікації. Форми академічного плагіату:

-використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), утому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;

-фрази або цитування матеріалу, створеного іншою особою, як опублікованого, так і ні, без належного дотримання правил цитування;

‒ спотворене представлення чужих ідей;

‒ представлення в якості власного твору матеріалу, що був отриманий з Інтернету, або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду / послугу чи соціальні зв’язки.

-Самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих методичних матеріалів, як нових результатів.

-Фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі .

-Фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу.

-Обман –надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої діяльності чи організації освітнього процесу.

-Хабарництво -надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

-Необ’єктивне оцінювання -свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

3.2. За порушення норм цього Положення працівники закладу дошкільної освіти притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства України.

3.3.За порушення правил академічної доброчесності працівники закладу дошкільної освіти притягуються до таких форм відповідальності:

-дисциплінарна;

-адміністративна;

-відмова у присвоєнні чергової категорії, звання (підтвердження раніше отриманої категорії);

-інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.

Порушення норм цього Положення може передбачити накладання санкцій, в т.ч. звільнення (пониження) з посади (на посаді) за поданням Комісії з питань етики та академічної доброчесності.

3.4. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом ЗДО №3 з урахуванням вимог цього Положення та спеціальних законів.

 

3.5. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про недотримання нею академічної доброчесності, має такі права:

-ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

-особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення, або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

-знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

-оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

3.6. Форми та види академічної відповідальності ЗДО №3 визначаються спеціальними законами.

3.7.За дії (чи бездіяльність), що Законом України «Про освіту» та цим Положенням визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.

V. Організація роботи Комісії з питань етики та академічної доброчесності

5.1. З метою виконання норм цього Положення в закладі дошкільної освіти №3 створюється Комісія з питань академічної доброчесності (далі Комісія).

5.2. Комісія наділяється правом розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції керівнику щодо накладання відповідних санкцій.

5.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством у сфері освіти, іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки, органів місцевого самоврядування, чинними законодавчими актами України, Положеннями, Статутом закладу дошкільної освіти, Правилами внутрішнього трудового розпорядку , іншими нормативними актами ЗДО та цим Положенням.

5.4. Склад Комісії затверджується наказом директора ЗДО за поданням кандидатур вихователя-методиста та заступника керівника з господарчої частини. Термін повноважень Комісії становить 2 роки.

5.5. До складу Комісії обов’язково входять: голова (представник) профспілкового комітету закладу, відповідальна особа із питань запобігання корупції, представник педагогічного колективу.

5.6. Будь-який працівник може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

5.7. Комісія із свого складу обирає голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи, рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідань, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданнях тощо здійснює секретар.

 

 

5.8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові, що проводяться у терміни визначені планом роботи та позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.

5.9. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу комісії. У разі рівного розподілу голосів –голос Голови (Головуючого) є вирішальним.

5.10. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.

5.11. Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу на зборах трудового колективу.

5.12. Будь-який працівник, представник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутись до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б, контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

5.13. На засідання Комісії запрошується заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

5.14. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення . Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

5.15. Повноваження Комісії:

-одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;

-залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

-проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики працівників закладу дошкільної освіти №3;

-готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в діяльність закладу;

-надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення;

-інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та локальних нормативних актів.

5.16. З метою впровадження академічної доброчесності при Комісії (в т.ч. із членів Комісії) може бути створена Робоча група з питань етики та академічної доброчесності (або визначена відповідальна особа), організації і контролю за додержанням принципів академічної доброчесності. Вона готує методичні матеріали, правила, пам’ятки тощо для забезпечення виконання усіх норм Закону України «Про освіту» щодо дотримання норм академічної доброчесності. Доцільність створення Робочої групи (або визначення відповідальної особи) розглядається на засіданні Комісії та приймається її рішенням.

VІ. Етичні норми академічної діяльності педагогічних працівників

6.1. Педагогічний працівник має дотримуватися морально-етичних норм і правил поведінки академічної доброчесності, зокрема-сприяти становленню та розвитку партнерських відносин між учасниками освітнього процесу;

-сприяти формуванню та поширенню позитивного іміджу закладу дошкільної освіти;

-шанобливо ставитися до державної символіки, символіки закладу дошкільної освіти;

-зберігати та примножувати славні традиції закладу дошкільної освіти;

-виявляти толерантність та повагу до релігії, культури, звичаїв і традицій батьків, співробітників закладу дошкільної освіти усіх національностей;

-дотримуватися культури зовнішнього вигляду та культури спілкування;

-глибока повага до особистості кожної дитини, у тому числі дитини з особливими освітніми потребами, та її підтримка в усіх сферах життєдіяльності не допускати психологічного або фізичного насильства над дитиною, будь-яких проявів булінгу;

-не принижувати будь-яким чином гідність педагога, не допускати навмисного перешкоджання освітній діяльності членів колективу та психологічного тиску на них;

-допомагати співробітникам закладу, що опинилися у складних життєвих обставинах;

 -з метою запобігання конфлікту інтересів уникати двозначних відносин з батьками, у тому числі протидіяти прямому чи опосередкованому отриманню від них подарунків або послуг задля досягнення будь-яких переваг.

VІІ. Заходи з попередження, виявлення і встановлення фактів порушення етики та академічної доброчесності

7.1. З метою попередження недотримання норм і правил академічної доброчесності здійснювати:

-інформування педагогічних та інших працівників ЗДО No3 про необхідність неухильного дотримання академічної доброчесності та професійної етики;

-поширення відповідних методичних матеріалів серед педагогічних працівників та батьків вихованців, у тому числі через сайт ЗДО No3;

-проведення роз'яснювальної роботи з педагогічними та іншими працівниками щодо питань інформаційної діяльності ЗДО No3, правильності написання усіх видів письмових робіт з дотриманням правил академічної доброчесності;

 -посилення контролю щодо правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо;

-визнання у ЗДО No3 принципу відкритості, що забезпечує можливість громадського контролю академічної діяльності, адміністративної та фінансової прозорості, шляхом оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті;

-ознайомлення педагогічних та інших працівників ЗДО No3 із цим Положенням.

7.2. При прийомі на роботу працівник ознайомлюється з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Положенням (під розписку).

7.3. Положення доводиться до батьківської громади на загальних зборах (конференції) та в обов'язковому порядку оприлюднюється на сайті ЗДО №3

7.4. Педагогічні працівники у процесі провадження освітньої діяльності мають дотримуватися професійної етики, академічної доброчесності та умов даного Положення; проводити роз'яснювально-просвітницьку роботу серед колег та батьків вихованців щодо необхідності дотримання норм етичної поведінки у ЗДО No3 та неприпустимості порушень академічної доброчесності.

7.5. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники ЗДО No3 можуть бути притягнуті до академічної відповідальності:

-дисциплінарної;

-адміністративної;

-не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів забезпечення і підвищення якості освіти;

-не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання;

 -може бути відмова у встановленні кваліфікаційного розряду;

 -може бути відмова у присвоєнні кваліфікаційної категорії;

 -може бути відмова у присвоєнні педагогічного звання;

-може бути позбавлення раніше присвоєної кваліфікаційної категорії;

-може бути позбавлення раніше присвоєного педагогічного звання;

-може бути позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади;

 -не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, інші заохочувальні виплати, нагороди тощо);

 -можуть бути інші форми відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства України.

 VIІІ. Прикінцеві положення

8.1. Це Положення затверджується рішенням педагогічної ради ЗДО №3 вводиться в дію наказом директора.

8.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися будь-ким із учасників освітнього процесу з подальшим розглядом на педагогічній раді.

Рішення педагогічної ради вводитися у дію наказом директора.

 8.3. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ЗДО №3 публікується на офіційному веб-сайті закладу з метою забезпечення публічного доступу до його тексту та змісту.

8.4. Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності та етики покладається на адміністрацію ЗДО №3.

 

                     Директор ЗДО №3__________   Світлана НІКОЛАЮК

 

Логін: *

Пароль: *